We’re money na roo

บริการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบบัญชี

MoneyNaRoo จะเคียงข้างคุณ ตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งบริษัท และช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย มีประโยชน์ต่อกิจการอย่างแน่นอน

วางเรื่องวุ่นๆของบัญชีภาษีไว้กับเรา แล้วเพิ่มเวลาชีวิตของคุณตอนนี้

บริการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบบัญชี

   แนะนำแผนการเงินเพื่อปกป้องความเสี่ยง
   การวางแผนการควบคุมภายใน การออกแบบระบบ เพื่อลดการทุจริต
   การตรวจสอบ และรับรองบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชี