กิจกรรมพัฒนาด้านการเงินผ่านบอร์ดเกมกับพนักงานในองค์กร

กิจกรรมนี้เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน การลดหย่อนภาษี และการประกันชีวิต