บริษัท มันนี่น่ารู้ จำกัด

“เพราะการทำบัญชีที่ดี เป็นแผนที่ให้ธุรกิจเติบโต อย่างไร้รอยต่อ”

MoneyNaRoo ก่อตั้งโดย คุณจริยา ตริการช่าง ซึ่งจบด้านด้านบัญชีโดยตรง ตั้งแต่ ปริญญาตรี สาขาบัญชี ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาโท ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาบัญชี คุณวุฒิ CPD, TA, CTA และคุณวุฒิในด้านการเงิน IC complex จาก กลต  โดยมีประสบการณ์ทำงานบัญชีมาตั้งแต่ปี 2543 และในด้านการเงินในปี 2560

ความเชี่ยวชาญในการวางแผนบัญชี การเงิน และภาษี ให้ธุรกิจ SME ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน สถาปัตย์ ธุรกิจด้านบริการต่างๆ ธุรกิจ E-Payment ธุรกิจออนไลน์ 

วิสัยทัศน์ 

เคียงข้างนักธุรกิจ ให้เติบโด ด้วยพลังแห่งข้อมูล บัญชี การเงิน และภาษี

พันธกิจ

ดูแล บริการ จริงใจ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ให้เข้าใจ และ เติบโดไปด้วยกัน ก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยข้อมูลที่ดี และมีระบบบัญชี การเงิน ภาษี ที่ดี รวมทั้งสร้างอิสรภาพทางการเงิน ด้วย 

วางเรื่องวุ่นๆของบัญชีภาษีไว้กับเรา แล้วเพิ่มเวลาชีวิตของคุณตอนนี้

บริษัท มันนี่น่ารู้ จำกัด

  รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน มูลนิธิ
  ที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายในของกิจการ และ ป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ
  ให้คำปรึกษา วางแผน และแนะนำแผนการเงินของกิจการ และ ส่วนบุคคล
  การวางแผนภาษี (Tax Planning) ประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมาย

บริษัท มันนี่น่ารู้ จำกัด

  บริการรับทำบัญชี งบการเงิน และยื่นภาษีรายเดือน รายปี
  แนะนำแผนการบริหารต้นทุนและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point)
  การวางแผนการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis)
  การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสร้างสวัสดิการพนักงาน

ทำไมจึงต้องเลือก มันนี่น่ารู้

We’re money na roo

เราทำงานเป็นทีมและมีระบบ โดยการใช้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมการทำงานในบริษัทที่ทันสมัย รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำสูง