Category Archives: กิจกรรมและโปรโมชั่น

กิจกรรมบรรยายให้พนักงานวางแผนเกษียณ

หากพนักงานมีปัญหาการเงิน ย่อมส่งผลต่อการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้พนักงานมีความสุข มีเงินใช้ยามเกษียณ และมีความรู้และความเข้าใจด้านการเงินมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมนี้ ทำให้แต่ละคนวางแผนการเงินที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ Lifestyle ได้

กิจกรรมพัฒนาด้านการเงินผ่านบอร์ดเกมกับพนักงานในองค์กร

กิจกรรมนี้เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน การลดหย่อนภาษี และการประกันชีวิต

กิจกรรมการให้ความรู้ผู้ประกอบการ

สัมมนาพิเศษ เพื่อผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และผู้สอบบัญชี ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวางแผนภาษีแบบ Step by Step ในหัวข้อลดหย่อนภาษีด้วยโครงการ Corporate Policy เรื่องภาษีนิติบุคคล เรื่องที่เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ แม่ค้าออนไลน์ หรือแม้กระทั่งสำนักบัญชีต้องทราบ ว่าการจัดการบัญชีและภาษีของนิติบุคคลด้วยโครงการกรมธรรม์นิติบุคคลทำอย่างไร ทำแบบไหนถึงถูกต้องตามหลักประมวลรัษฎากร ใครเคยได้ยินหรือทำประกัน key man แล้วพบข้อสงสัย พบปัญหา ซื้อแล้วโดนค่าใช้จ่ายบวกกลับทาง